top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Het Sportcentrum 
  SHUGYO BUDO RYU, gevestigd aan de Leeuweriklaan 20 te Zeist;

 2. Cursist
  Hij/Zij die met het Sportcentrum een overeenkomst is aangegaan waarvan deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken;

 3. Cursus
  De sport/activiteiten waarin het Sportcentrum ten behoeve van de Cursist instructie verzorgt zoals tussen Cursist en het Sportcentrum overeengekomen;

 4. Maand
  30 kalender dagen.

Artikel 2 – Cursusduur en opzegging/beëindiging overeenkomst

 1. De cursusduur bedraagt de tussen de Cursist en het Sportcentrum overeengekomen periode en vangt aan op de datum van inschrijving. De cursusduur wordt na het eerste half jaar telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één (1) maand. Voor de jeugd tot 16 jaar geldt een cursusduur van zes (6) maanden, welke telkens stilzwijgend verlengd wordt voor de periode van één (1) maand;

 2. De Cursist alsook het Sportcentrum kan de overeenkomst opzeggen waarbij de opzegging schriftelijk voor de eerste van de maand en minimaal 1 kalendermaand voor het verstrijken van de cursusduur dient plaats te vinden;

 3. Indien en voor zover de overeengekomen cursusduur een halfjaar bedraagt, kan de overeenkomst worden beëindigd wanneer de sport/activiteit op basis van medisch advies niet meer mag worden beoefend. De Cursist dient hiertoe een recente doktersverklaring te tonen. In alle overige gevallen vindt er geen restitutie van de betaalde cursuskosten plaats;

 4. Het Sportcentrum behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de Cursist met onmiddellijke ingang te beëindigen en aan de Cursist de toegang tot het Sportcentrum te ontzeggen indien er sprake ia van wangedrag van de Cursist alsmede wanneer de Cursist op enigerlei wijze de goede naam van het Sportcentrum in opspraak brengt, een en ander ter beoordeling van het Sportcentrum. In geval van een dergelijke beëindiging van de overeenkomst wordt deze eerst mondeling aan de Cursist meegedeeld en vervolgens schriftelijk bevestigd. Indien het Sportcentrum gebruik maakt van deze bevoegdheid vindt geen restitutie van de door de Cursist voldane kosten plaats.

Artikel 3 – Cursuskosten

 1. De totale cursuskosten bestaan uit contributie en dienen te worden voldaan binnen vijf (5) werkdagen na de datum van inschrijving. Voor de rest van de contractduur dienen de cursus kosten te worden voldaan voor de eerste van de nieuwe maand. De cursuskosten worden geacht te zijn voldaan op de dag dat de betreffende bedragen door het Sportcentrum zijn ontvangen;

 2. De wettelijke verzorger van de Cursist is, naast de Cursist, volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de cursuskosten zoals in dit Artikel bedoeld;

 3. Indien er sprake is van niet-tijdige betaling van de cursuskosten, zoals bedoeld onder sub a van dit artikel, behoudt het Sportcentrum zich het recht voor de cursuskosten eenzijdig te verhogen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de dag dat de cursuskosten voldaan hadden moeten zijn;

 4. Indien het Sportcentrum ten gevolge van wanbetaling door de cursist genoodzaakt is kosten te maken ter zake van de invordering van de cursuskosten gerechtelijk en/buitenrechtelijk, komen deze voor de rekening van de Cursist. Het Sportcentrum behoudt zich het voor de cursuskosten met de in dit onderdeel genoemde kosten te verhogen;

 5. De cursuskosten dienen te worden voldaan. Ook in geval er sprake is van afwezigheid van de docent, dit behoudens de cursuskosten als bedoeld in Artikel 2 sub c. en de cursuskosten die samenhangen met speciale, door het Sportcentrum vast te stellen lesroosters;

 6. De cursuskosten kunnen (half)jaarlijks worden gewijzigd en aangepast aan de gangbare prijsontwikkelingen;

 7. De cursuskosten voor de jeugd zijn berekend voor veertig (40) lesweken per jaar. Hierop is het jeugdtarief aangepast en zal de incasso tijdens de zomermaanden worden gecontinueerd.

Artikel 4 – Instructie en docenten

 1. Indien er sprake is van afwezigheid van de docent zal het Sportcentrum in beginsel zorg dragen voor adequate vervanging;

 2. Slechts in geval van uiterste noodzaak, ter beoordeling van het Sportcentrum, zal een les komen te vervallen. Met betrekking tot de verschuldigdheid van cursuskosten in een voornoemd geval, wordt verwezen naar Artikel 3 sub e;

 3. De instructie wordt verzorgd door docenten die door het Sportcentrum op deskundigheid en ervaring worden geselecteerd;

 4. Het Sportcentrum bepaalt het rooster waarin de instructies worden verzorgd en behoudt zich het recht voor dit rooster aan te passen;

 5. Indien een Cursist in verband met bijzondere omstandigheden verhinderd is een les te volgen, dan heeft de Cursist in beginsel het recht deze les op een ander tijdstip en binnen de overeengekomen cursusduur in te halen behoudens bijzondere, door het Sportcentrum te bepalen, omstandigheden;

 6. Het Sportcentrum behoudt zich het recht voor in de zomer een aangepast lesrooster te hanteren voor de duur van maximaal twee (2) maanden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De Cursist dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade aan gebouw en/of inventaris van het Sportcentrum op welke manier dan ook ontstaan. De door het Sportcentrum gemaakte kosten voor het herstel van de schade worden verhaald op de aansprakelijke persoon;

 2. De Cursist volgt de cursus geheel voor eigen risico en rekening. Het Sportcentrum alsmede de door het Sportcentrum ingeschakelde docenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (de kosten van) enig ongeval en/of letsel veroorzaakt door, dan wel opgelopen tijdens, de overeengekomen cursus ook in geval het betreffende ongeval en/of letsel is veroorzaakt door een mede-Cursist. De Cursist doet, met het ondertekenen van deze overeenkomst, afstand van alle rechten op het instellen van enige vordering tegen het Sportcentrum alsmede door het Sportcentrum ingeschakelde docenten, ter zake van schadevergoeding in geval van een ongeval en/of letsel ten gevolge van het volgend van een cursus bij het Sportcentrum. Door middel van deze overeenkomst vrijwaart de Cursist het Sportcentrum alsmede de door het Sportcentrum ingeschakelde docenten tevens van aansprakelijkheid jegens derden voor het in de vorige zin bedoelde ongeval en/of letsel;

 3. Het Sportcentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er sprake is van verlies, diefstal, beschadiging of het anderszins in ongerede raken van eigendommen van de Cursist binnen het Sportcentrum.

Artikel 6 – Huishoudelijk Regelement (Dojo Regels)

 1. Het Sportcentrum hanteert voor een ordelijke en correcte dagelijkse gang van zaken binnen het Sportcentrum een Huishoudelijk Regelement, zoals gepubliceerd op de member afdeling van de Website;

 2. Het Sportcentrum heeft het recht het Huishoudelijk Reglement te allen tijde te wijzigen De meest actuele versie van het Huishoudelijk Regelement ligt bij het Sportcentrum voor iedere Cursist ter inzage. Op verzoek van de Cursist verstrekt het Sportcentrum kosteloos een afschrift van het Huishoudelijk Regelement;

 3. De Cursist verklaart zich door ondertekening van deze overeenkomst akkoord met de inhoud en de strekking van het Huishoudelijk Regelement.

bottom of page